Godziny otwarcia
Czas

6:00-17:00
OD PON. DO PT.

Czas

ul. Wiązowa 5
tel. 61 832 14 41 Poznań

Muchomorek

Opłaty za przedszkole

 

ROK 2018/19

100%        STAWKA GODZINOWA

1h  (tj. do 14.00) = 0,80zł x ilość dni w miesiącu

2h (tj. do 15.00) = 1,60zł x ilość dni w miesiącu

3h (tj. do 16.00) = 2,40zł x ilość dni w miesiącu

4h (tj. do 17.00) = 3,20zł  x ilość dni w miesiącu

STAWKA ŻYWIENIOWA:

PEŁNE WYŻYWIENIE (TRZY POSIŁKI) 7 ZŁ x ilość dni w  miesiącu

 ŚNIADANIE i OBIAD 5,50 ZŁ x ilość dni w miesiącu

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA DWA KONTA:

 OSOBNO WYŻYWIENIE,  OSOBNO ZA GODZINY

 

 

 

UWAGA!!!

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (WYŻYWIENIE, STAWKA GODZINOWA) NALEŻY REGULOWAĆ ZA POŚREDNICTWEM KONT BANKOWYCH DO 15-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

TERMIN PŁATNOŚCI OZNACZA DZIEŃ WPŁYWU NALEŻNOŚCI.

DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA OTRZYMACIE PAŃSTWO PIESMNĄ INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI WPŁAT (SKORYGOWANĄ O EWENTUALNE ODPISY) Z PODZIAŁEM NA KONTO ŻYWIENIOWE I BUDŻETOWE (OPŁATA ZA GODZINY).

DOKONUJĄC WPŁATY NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ GRUPĘ, ZA KTÓRE DOKONYWANA JEST OPŁATA.

ZA ZWŁOKĘ WE WNOSZENIU OPŁAT NALICZNE SĄ ODSETKI. WNIESIENIE OPŁATY PO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA NALEŻY UDOKUMENTOWAĆ POTWIERDZENIEM PRZELEWU.
ULGI W ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

 OBNIŻA SIĘ WYSOKOŚĆ OPŁATY O:

50% - NA DZIECKO KORZYSTAJĄCE Z USŁUG PRZEDSZKOLA NA KTÓRE PRZYZNANY JEST JEDNOCZEŚNIE ZASIŁEK RODZINNY I ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

50%  - ZA DRUGIE DZIECKO W PRZEDSZKOLU Z TEJ SAMEJ RODZINY

NIE POBIERA SIĘ OPŁATY:

- ZA DRUGIE DZIECKO Z RODZINY KORZYSTAJĄCE Z PRZEDSZKOLA, NA KTÓRE JEST PRZYZNANY ZASIŁEK RODZINNY I PIELĘGNACYJNY

- ZA TRZECIE DZIECKO, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA TROJE DZIECI Z TEJ SAMEJ RODZINY

- W PRZYPADKU GDY RODZIC (OPIEKUN PRAWNY) WYCHOWUJE CZWORO I WIĘCEJ DZIECI, POZOSTAJĄCYCH NA JEGO UTRZYMANIU I WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM (DZIECI PEŁNOLETNIE ZALICZA SIĘ GDY POBIERAJĄ NAUKĘ JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 24 R.Ż.) BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

- GDY DZIECKO POSIADA ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, OPINIĘ O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU LUB UCZĘSZCZA DO ODDZIAŁÓW SPECJALNYCH W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZCZEGÓŁY: UCHWAŁA NR LIV/806/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 9 lipca 2013r.

w sprawie

określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

  

WYCIĄG ZE STATUTU PRZEDSZKOLA NR 43

 

§ 10 pkt 12

 

Zasady wnoszenia opłat:

 

1) świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach 6.00 – 13.00,

2)   opłata za przedszkole składa się z 2 części: opłaty za dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową oraz opłaty za żywienie,

3)    szczegółowe zasady naliczania, pobierania i zwracania opłat regulują uchwały Rady Miasta Poznania

a) z w/w przepisami rodzice są szczegółowo zapoznawani na zebraniu organizacyjnym na początku każdego roku szkolnego,

b)      teksty uchwał są wywieszone do wglądu rodziców (prawnych opiekunów) w hollu placówki i omawiane na indywidualne życzenie rodzica przez dyrektora przedszkola lub pracownika odpowiedzialnego za naliczanie odpłatności,

4) działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka i obejmuje wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych,

5)  wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor  placówki w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za żywienie w przedszkolu, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i zatwierdzeniu przez organ prowadzący,

a) wysokość stawki żywieniowej uzależniona jest od cen artykułów spożywczych,

6)  rodzice dzieci będących mieszkańcami innych gmin, korzystające z przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań zobowiązani są do opłacania dodatkowej opłaty,  równej wysokości dotacji z budżetu miasta płaconej dla każdego dziecka korzystającego z pobytu w przedszkolu.

a) dodatkowa opłata jest wnoszona bezpośrednio przez rodziców lub przez gminę na terenie której zamieszkuje dziecko o ile Zarząd gminy wyrazi na to pisemną zgodę,

7)   opłatę za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) rodzice (opiekunowie prawni) regulują w przedszkolu dyżurnym z którego korzystało dziecko,

8) rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłaszać, w formie pisemnej, z zachowaniem miesięcznego okresu,

a)   okres wypowiedzenia liczy się od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało złożone,

9) przedszkole ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku:

a)      nieterminowego regulowania należności,

b)    nieobecności dziecka w przedszkolu przez kolejne 30 dni kalendarzowe.

10) umowa wygasa, bez konieczności jej odrębnego rozwiązania, na skutek:

a) nie uiszczenia przez dwa kolejne miesiące należnych opłat. Wygaśnięcie następuje ostatniego dnia drugiego miesiąca, za który nie uiszczono opłaty;

b)      nieobecności dziecka w przedszkolu przez kolejne 14 dni kalendarzowych bez powiadomienia przedszkola. Wygaśnięcie następuje kolejnego dnia po upływie kolejnych 14 dni kalendarzowych,

c)  braku zgody rodziców (prawnych opiekunów) na podpisanie aneksu do umowy, w związku z 3-krotnym przekroczeniem w ciągu miesiąca liczby zadeklarowanych godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu. Wygaśnięcie następuje w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła ostatnia rozbieżność. 

11)  zmiana umowy i jej wypowiedzenie może nastąpić również za porozumieniem stron,

12) opłatę za przedszkole należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15-go każdego miesiąca za pośrednictwem konta bankowego

a) opłata pobierana jest „z góry” za dany miesiąc,

13) za zwłokę w uiszczaniu opłat przedszkole nalicza odsetki karne w ustawowej wysokości,

14) rodzice dobrowolnie opłacają, na początku każdego roku szkolnego   składkę ubezpieczeniową za dzieci. Wysokość sumy ubezpieczenia oraz  jego wariant wybiera rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem placówki,

 

15)     rodzice opłacają dodatkowo Radę Rodziców.