Godziny otwarcia
Czas

6:00-17:00
OD PON. DO PT.

Czas

ul. Wiązowa 5
tel. 61 832 14 41 Poznań

Muchomorek

Kryteria naboru

ZARZĄDZENIE NR 64/2019/P

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 29 stycznia 2019r.

 

 

 

w sprawie

ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, określone w załącznikunr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

(-) Mariusz Wiśniewski

Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 64/2019/P

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 29.01.2019 r.

 

 

 

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 marca

do 15 marca

od 5 czerwca

do 11 czerwca

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

4 kwietnia

godzina 12.00

17 czerwca

godzina 12.00

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 4 kwietnia

do 9 kwietnia

od 17 czerwca

do 18 czerwca

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11 kwietnia

godzina 12.00

24 czerwca

godzina 12.00