Godziny otwarcia
Czas

6:00-17:00
OD PON. DO PT.

Czas

ul. Wiązowa 5
tel. 61 832 14 41 Poznań

Muchomorek

Kontakt

Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały
Ul. Wiązowa 5
61-432 Poznań
Dzielnica: Wilda
Tel. 61-832-14-41

OD PON. DO PT.
6:00-17:00


Wyświetl większą mapę

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci uczęszczających do Jednostki, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”), jest PRZEDSZKOLE NR 43 z siedzibą UL. WIĄZOWA 5, 61-432 POZNAŃ

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Kontakt:. iod3_oswiata@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie
na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu,
dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania wyrażonej zgody.

 

Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych
i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną
i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych;

 2. żądania sprostowania danych osobowych,
  które są nieprawidłowe;

 3. żądania usunięcia danych osobowych:

 • gdy dane nie są niezbędne do celów,
  dla których zostały zebrane,

 • po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,

 • gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 1. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych
  do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
  lub obrony roszczeń.

 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (
RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest PRZEDSZKOLE NR 43 z siedzibą UL. WIĄZOWA 5, 61-432 POZNAŃ

 

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Kontakt:iod3_oswiata@um.poznan.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności związanych z zawieraniem, realizacją i obsługą zawartej umowy.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, jeżeli jesteście Państwo wykonawcą umowy, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem albo współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy,
jest
art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

 

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

 

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, kancelariom prawnym, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

 

Jakie prawa przysługują
w związku
z ochroną danych osobowych?

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych;

 2. żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane (dot. przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 4. żądania usunięcia danych osobowych:

 • gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
  zebrane,

 • gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 • po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych (dot. przetwarzania
  na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 1. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
  sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych
  do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych –
  do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu (dot. przetwarzania
  na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

 

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

 

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym
do realizacji zawartej umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest PRZEDSZKOLE NR 43 z siedzibą UL. WIĄZOWA 5, 61-432 POZNAŃ.

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Kontakt: iod3_oswiata@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO)
,w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także statutu jednostki, w szczególności w celu:

 • realizacji wychowania przedszkolnego, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,

 • prowadzenia dziennika zajęć, księgi ewidencji i innej dokumentacji wychowania przedszkolnego wymaganej przepisami prawa,

 • weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci,

 • udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,

 • prowadzenia ewidencji wydanych legitymacji przedszkolnych,

 • wydawania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz zaświadczeń,

 • organizacji wycieczek,

 • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką jednostki,

 • zapewnienia współpracy z innymi przedszkolami, szkołami, placówkami i uczelniami,

 • zapewnienia odpowiednio wyposażonych pomieszczeń
  do nauczania, wychowania i opieki, miejsca
  do spożywania posiłków, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz szatni,

 • organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla dzieci.

 

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom,
z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, innym przedszkolom, szkołom
oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym, pielęgniarce, higienistce i stomatologowi przedszkolnemu, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych;

 2. żądania sprostowania danych osobowych,
  które są nieprawidłowe;

 3. żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

 • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
  zebrane,

 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 1. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
  sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych
  do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

 

 

I.        INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)   pod adresem poczty elektronicznej: iod3_oswiata@um.poznan.pl   (IOD), iod5_oswiata@um.poznan.pl (zastępca IOD)

2)   pisemnie na adres:  Małgorzata Jackowska Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (IOD), Ewa Łuczak  Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (zastępca IOD)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 43 W POZNANIU

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019r.w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z 2019r., poz.6760).

Statut Przedszkola nr 43

  1. W celu ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nr 43 wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka „ iPrzedszkole”, czytnik rejestrujący oraz indywidualne karty zbliżeniowe.

 2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) korzystające z usług Przedszkola.

 

 1. Rodzice / opiekunowie prawni otrzymają z placówki indywidualny login i hasło (przypisane do danego dziecka) niezbędne do zalogowania się na stronie internetowej w systemie iPrzedszkole (iprzedszkole.progman.pl), które zapewnia:

- bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt

i żywienie,

- możliwość wydruku przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,

- wgląd do zarejestrowanych na czytniku kart godzin wejścia/wyjścia dziecka

Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są logować się w systemie. Śledzenie na bieżąco informacji z systemu ewidencji pozwoli na wywiązanie się z terminowego obowiązku regulowania należności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za żywienie, za zakończony miesiąc z dołu, do 15 dnia następnego miesiąca.

 

 1. Karty są własnością Przedszkola nr 43 . Nie należy umieszczać na nich żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp. 

 

 1. Do każdego dziecka przypisana jest jedna indywidualna karta zbliżeniowa, która zostaje wydana za pisemnym potwierdzeniem odbioru rodzicom. Karty pozostają na terenieprzedszkola w wyznaczonym do tego miejscu (w etui w indywidualnych szafkach dzieci znajdujących się w szatni).

 2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do rejestrowania za jej pomocą czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzic / opiekun prawny ma obowiązek pobrać kartę znajdującą się w placówce. Przyprowadzając dziecko rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w szatni przedszkola niezwłocznie po wejściu i wyjściu z budynku przedszkola. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również zadeklarowana przez rodzica ilość posiłków. Niezależnie od tego w jakich godzinach dziecko zostanie przyprowadzone i odebrane z przedszkola rodzic płaci za zadeklarowaną ilość posiłków (np. deklaracja 3 posiłków opłata naliczana za 3 posiłki).

 3. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie karty.

 4. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia i/lub wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień w/g maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola oraz za całodzienne wyżywienie, z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej, uregulowaną w Statucie przedszkola.

 5. W przypadku zauważenia usterki czytnika lub braku karty rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania tej informacji dyrektorowi, wicedyrektorowi, nauczycielowi w grupie lub też pracownikowi w sekretariacie przedszkola, który przyjmie zgłoszenie od rodzica, spisze notatkę ze zgłoszenia potwierdzoną podpisem rodzica, odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone do systemu.

 6. Zakazuje się korzystania z kart innych użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu.

Rejestrowania przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola za pomocą karty magnetycznej może dokonać tylko osoba dorosła. Dzieciom nie wolno używać kart.

 1. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia karty magnetycznej użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego pisemnego powiadomienia Dyrektora przedszkola lub osoby przez niego upoważnionej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub zgubienie karty magnetycznej równoważną kosztowi nowej karty (cena karty zgodnie z cennikiem producenta + koszty przesyłki). Na wniosek i koszt użytkownika zostanie wydana nowa karta.

 2. Rodzic jest zobowiązany do zwrotu karty w przypadku zaprzestania korzystania z usług przedszkola.

 3. W przypadku, gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje na ten czas dzieci z innej placówki, dopuszcza się odnotowywanie obecności tych dzieci w inny sposób. Wyznaczona przez dyrektora placówki osoba odnotowuje czas wejścia do przedszkola i wyjścia dziecka z przedszkola w przeznaczonych na ten cel rubrykach i potwierdza podpisem. Podpis składa również osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z przedszkola.

 4. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie „iPrzedszkole” jest Przedszkole nr 43.

 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do stosowania postanowień w nim zawartych oraz do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 6. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oboje rodzice / opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym czytelnym podpisem na listach dostępnych podczas odbioru kart.

 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2019r. i jest dostępny na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej przedszkola, u dyrektora placówki.