Godziny otwarcia
Czas

6:00-17:00
OD PON. DO PT.

Czas

ul. Wiązowa 5
tel. 61 832 14 41 Poznań

Muchomorek

Informacje Wydziału Oświaty

 

Szanowni Państwo,

w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy, jakże ważny etap - edukacja przedszkolna. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje dziecko.

Aby pomóc rozwiać wątpliwości przygotowaliśmy Informator, który przybliży Państwu zasady rekrutacji, omówi kryteria oraz pomoże wypełnić konieczne dokumenty.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają
w przedszkolu deklarację potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2019/2020 i wypełnioną składają w placówce w terminie: od 25 lutego do 3 marca 2019 r. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) do publicznego przedszkola przyjmowani są
kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

Postępowanie rekrutacyjne:

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

 • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać
  w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji:
od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (piąte miejsce),

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.

 

Kryteria naboru na rok szkolny 2019/2020:

1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy o systemie oświaty:

 • wielodzietność rodziny kandydata;

 • niepełnosprawność kandydata;

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość - 260 punktów.

 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą miećżną wartość).

Uchwałą nr V/53/VII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r. określono następujące kryteria samorządowe:

 

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

 

30 pkt;

rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki

50 pkt;

wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:

za I preferencję

za II preferencję

za III preferencję

za IV preferencję

za V preferencję

 

50 pkt;

30 pkt;

20 pkt;

10 pkt;

1 pkt;

wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki

15 pkt;

oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań 

30 pkt;

gdy dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

60 pkt.

 

 

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani
są dołączyć do
wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym
z kryteriów. Brak dokumentów - załączników do wybranego kryterium - eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

 

 TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 4 marca

do 15 marca

od 5 czerwca

do 11 czerwca

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

4 kwietnia

godzina 12.00

17 czerwca

 godzina 12.00

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 4 kwietnia

do 9 kwietnia

od 17 czerwca

do 18 czerwca

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

11 kwietnia

godzina 12.00

24 czerwca

godzina 12.00

 

 Wydział Oświaty uprzejmie informuje, że pomimo strajku nauczycieli w poznańskich przedszkolach i szkołach rekrutacja do przedszkoli trwa nadal.

4 kwietnia 2019 r. zostały ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
Obecność dziecka na liście dzieci zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnegoNIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Aby dziecko zostało przyjęte do przedszkola/oddz. przedszkolnego w szkole rodzice/opiekunowie prawni powinni PISEMNIE POTWIERDZIĆ WOLĘ ZAPISU DZIECKA w przedszkolu/ oddz. przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2019/2020 do 9 kwietnia 2019 r.

Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu do którego dziecko się zakwalifikowało.

W czwartek 11 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji podstawowej do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W każdej placówce wywieszona będzie lista kandydatów przyjętych i lista kandydatów nieprzyjętych oraz lista placówek z wolnymi miejscami (w załączeniu oraz na stronie www.nabor.pcss.pl/poznan w zakładce Dokumenty). W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą zgodnie z harmonogramem.